Compromís amb la igualtat

En seu del compromís per la utilització d’un llenguatge no sexista, es posa de manifest que les referències al gènere masculí s’entenen fetes a un gènere neutre i es realitzen als sols efectes d’una major simplificació en la redacció del text, és a dir, també afecten el gènere femení i a les persones amb identitat i/o expressions de gènere diverses com les identificades amb gènere no binari o persones intersex.