Compromís amb la igualtat

  1. Inici
  2. Ajuntament
  3. Compromís amb la igualtat

En seu del compromís per la utilització d’un llenguatge no sexista, es posa de manifest que les referències al gènere masculí s’entenen fetes a un gènere neutre i es realitzen als sols efectes d’una major simplificació en la redacció del text, és a dir, també afecten el gènere femení i a les persones amb identitat i/o expressions de gènere diverses com les identificades amb gènere no binari o persones intersex.