El Ple

El Ple municipal és el màxim òrgan de govern de l’Ajuntament, està integrat per tots els regidors i regidores escollits democràticament a les eleccions municipals i està presidit per l’Alcalde. Al Morell el nombre de membres que componen el Ple és d’11, en proporció al nombre d’habitants del municipi.

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Les sessions poden ser ordinàries o extraordinàries. Les ordinàries tenen una periodicitat bimestral i es realitzen a la sala de plens de l’Ajuntament. Generalment tenen lloc dijous, a les 20.00 hores. Les sessions dels plens són públiques i, per tant, hi pot assistir qualsevol ciutadà.