La Junta de Govern Local

  1. Inici
  2. Ajuntament
  3. La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és integrada per l’Alcalde o Alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’Alcalde o Alcaldessa, el/la qual n’ha de donar compte al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l’Alcalde o Alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions i les atribucions que l’Alcalde o Alcaldessa o un altre Òrgan Municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal i amb el dictamen CNS 6/2011 de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, es procedeix a publicar les actes de la Junta de Govern Local excloent totes les dades de caràcter personal o qualsevol altra dada que pogués afectar els drets a l’honor o a la intimitat personal i familiar.

En formen part:

  • Alcalde: Eloi Calbet Ferran
  • Primer tinent d’alcalde: Pere Domingo Segarra
  • Segona tinenta d’alcalde: Maria Jesús Valldosera Gasull