Ple extraordinari 28 de juny de 2022

En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple extraordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 28 de juny de 2022 a les 19 hores.

1. Aprovació, si escau, de la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla Parcial PP10 “La Granja II”. PUNT APROVAT
2. Aprovació, si escau, de l’expedient nº 1304/2022 de suplement de crèdit nº 4/2022. PUNT APROVAT

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.

Ple ordinari 26 de maig de 2022

En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 26 de maig de 2022 a les 20 hores.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. PUNT APROVAT
2. Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre de l’exercici 2022.
3. Aprovació, si escau, de modificació de crèdit nº 2/2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. PUNT APROVAT
4. Aprovació, si escau, de l’acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament. PUNT APROVAT
5. Aprovació, si escau, de modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, any 2022. PUNT APROVAT
6. Aprovació, si escau, per l’any 2022, amb efectes 1 de gener, d’un increment lineal de les retribucions del personal al servei d’aquest Ajuntament del 2% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021. PUNT APROVAT
7. Aprovació, si escau, de l’adequació retributiva singular dels llocs de treball del grup de classificació professional AP, d’acord amb la relació de llocs de treball de l’Ajuntament. PUNT APROVAT
8. Aprovació, si escau, de les bases reguladores de la 3a Beca de recerca i investigació local del Morell. PUNT APROVAT
9. Aprovació, si escau, del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM). PUNT APROVAT
10. Aprovació, si escau, de les festes locals per l’any 2023. PUNT APROVAT
11. Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de vaquetes de la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén de l’any 2022. PUNT APROVAT
12. Aprovació, si escau, d’adhesió a l’acord GOV/60/2022, de 5 d’abril, per aplicar les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres, en els termes i de conformitat amb el que preveu el Reial decret llei 3/2022, d’1 de març. PUNT APROVAT
13. Aprovació, si escau, de la moció per a la millora del servei de telefonia mòbil al Morell i al Tarragonès. MOCIÓ APROVADA
14. Aprovació, si escau, de la moció de suport als jutges de pau. MOCIÓ APROVADA
15. Aprovació, si escau, de la moció per a què s’actuï amb urgència per pal·liar els greus efectes a les zones afectades per les gelades de l’abril del 2022. MOCIÓ APROVADA
16. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 7/2022 a 11/2022.
17. Dació de comptes dels decrets d’Alcaldia 2022-0304 a 2022-0534.
18. Precs i preguntes.
19. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.

Ple ordinari 31 de març de 2022

En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 31 de març de 2022 a les 19.30 hores.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. PUNT APROVAT
2. Aprovació, si escau, de modificació de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. PUNT APROVAT
3. Aprovació, si escau, del pressupost municipal per a l’exercici 2022. PUNT APROVAT
4. Aprovació, si escau, de la plantilla personal exercici 2022. PUNT APROVAT
5. Aprovació, si escau, de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2022. PUNT APROVAT
6. Aprovació, si escau, de resolució d’al·legacions a l’aprovació inicial de la relació de llocs de treball. PUNT APROVAT
7. Aprovació, si escau, de resolució d’al·legacions a l’aprovació inicial de la relació de llocs de treball. PUNT APROVAT
8. Dació de comptes de l’informe d’Intervenció 76/2022 sobre l’execució trimestral del Pressupost 3T 2021. PUNT APROVAT
9. Dació de comptes de l’informe d’Intervenció 77/2022 sobre l’execució trimestral del Pressupost 4T 2021. PUNT APROVAT
10. Dació de comptes de l’informe d’Intervenció 485/2021, de control financer posterior de subvencions exercici 2020. PUNT APROVAT
11. Dació de comptes de l’informe d’Intervenció 135/2022, de control financer subvencions 2016 a 2020 Club Deportivo el Morell. PUNT APROVAT
12. Dació de comptes de l’informe de Tresoreria 6/2022 sobre Període Mig de Pagament 4T 2021. PUNT APROVAT
13. Dació de comptes de l’informe d’Intervenció 81/2021, de resolucions d’Alcaldia contràries a les objeccions, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. PUNT APROVAT
14. Dació de comptes de l’informe d’Intervenció 142/2022, d’auditoria de sistemes de facturació de l’any 2021. PUNT APROVAT
15. Dació de comptes del decret d’Alcaldia 2022-0322, d’aprovació de la liquidació del Pressupost 2021. PUNT APROVAT
16. Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdits 2021. PUNT APROVAT
17. Dació de comptes del decret d’Alcaldia 2022-0323, d’aprovació de la modificació de crèdit número 1/2022 per incorporació de romanents. PUNT APROVAT
18. Aprovació, si escau, de la delimitació del terme municipal del Morell amb el terme municipal de Vilallonga del Camp. PUNT APROVAT
19. Aprovació, si escau, de verificació del text refós de la modificació puntual núm. 8 de les normes subsidiàries de planejament urbanístic, relativa a l’ús d’aparcament. PUNT APROVAT
20. Aprovació, si escau, de les bases per a la concessió de subvencions a les famílies per naixement o adopció. PUNT APROVAT
21. Aprovació, si escau, del Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
22. Aprovació, si escau, de la constitució de la Comissió de seguiment del Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
23. Aprovació, si escau, de la declaració institucional de la lluita contra el frau. PUNT APROVAT
24. Aprovació, si escau, del Pla d’Integritat i Antifrau de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
25. Aprovació, si escau, del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
26. Aprovació, si escau, de la creació de la bústia ètica. PUNT APROVAT
27. Aprovació, si escau, de la creació del Comitè d’Ètica de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
28. Moció de suport en defensa del sector agrari i del món rural. MOCIÓ APROVADA
29. Moció per la implantació de coeficients reductors en l’edat de jubilació dels treballadors/es de la indústria química i de refinatge. MOCIÓ APROVADA
30. Moció sobre el Sàhara Occidental. MOCIÓ APROVADA
31. Moció per la creació d’un Casal Juvenil. MOCIÓ APROVADA
32. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 1/2022 a 6/2022.
33. Dació de comptes dels decrets d’Alcaldia 2022-0050 a 2022-0303.
34. Precs i preguntes.
35. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.

Ple ordinari 1 de febrer de 2022

En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat l’1 de febrer de 2022 a les 18 hores.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. PUNT APROVAT
2. Aprovació, si escau, del Compte General 2020. PUNT APROVAT
3. Aprovació, si s’escau, del Pla Normatiu de l’Ajuntament del Morell per a l’any 2022. PUNT APROVAT
4. Aprovació, si escau, del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament del Morell període 2021 – 2023. PUNT APROVAT
5. Aprovació, si escau, del reglament regulador de la participació ciutadana. PUNT APROVAT
6. Aprovació, si escau, del reglament d’organització i funcionament de la llar d’infants municipal del Morell. PUNT APROVAT
7. Aprovació, si escau, de la modificació de l’ordenança municipal reguladora dels guals i de les reserves especials d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. PUNT APROVAT
8. Aprovació, si s’escau, de la modificació puntual 10 de les NNSS. PUNT APROVAT
9. Aprovació, si escau, de modificació puntual de l’acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
10. Aprovació, si escau, de la ratificació de la proposta de nomenament de la Secretària del Jutjat de Pau del Morell. PUNT APROVAT
11. Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de somescola.cat. MOCIÓ APROVADA
12. Moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana. MOCIÓ APROVADA
13. Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils de 17 d’agost de 2017. MOCIÓ APROVADA
14. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 23/2021 a 30/2021.
15. Dació de comptes dels decrets d’Alcaldia 2021-0834 a 2022-0049.
16. Precs i preguntes.
17. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.

Ple ordinari 25 de novembre de 2021

En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 25 de novembre de 2021 a les 20 hores.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. PUNT APROVAT
2. Dació de compte del decret d’aprovació de rectificació de la liquidació del Pressupost 2020.
3. Aprovació, si escau, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit no7/2021. PUNT APROVAT
PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA – Aprovació, si escau, de suplement de crèdit no8/2021. PUNT APROVAT
4. Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del tercer trimestre de l’exercici 2021.
5. Aprovació, si escau, de modificacions a l’ordenança fiscal 3.5 reguladora de la taxa d’obertura d’ establiments i 3.16 reguladora de la taxa per la utilització del Centre Cultural. PUNT APROVAT
6. Aprovació, si escau, de modificació de l’annex de l’acord comú de condicions empleats públics de l’Ajuntament. PUNT APROVAT
7. Aprovació, si escau, de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
8. Aprovació, si escau, del reglament regulador de la prestació de serveis en modalitat de teletreball. PUNT APROVAT
9. Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de material escolar. PUNT APROVAT
10. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 19/2021 a 22/2021.
11. Dació de comptes dels Decret d’Alcaldia 2021-0721 a 2021-833.
12. Precs i preguntes.
13. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.
14. Precs i preguntes.
15. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.

Ple ordinari 30 de setembre de 2021

En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 30 de setembre de 2021 a les 20 hores.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. PUNT APROVAT
2. Aprovació, si escau, del Compte General 2020. PUNT APROVAT
3. Aprovació, si escau, de modificació de crèdit nº5/2021, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. PUNT APROVAT
4. Dació de comptes de l’informe sobre l’execució trimestral del pressupost (2T del 2021). 
5. Dació de comptes del Pla d’acció 2021 derivat de l’informe anual de control financer nº139_2021.
6. Dació de comptes de les línies fonamentals del pressupost 2022.
7. Dació de comptes del període mitjà de pagament a proveïdors (2T del 2021).
8. Aprovació, si escau, de la modificació puntual núm. 8 del Text refós de les normes subsidiàries de planejament urbanístic, relativa a l’ús d’aparcament. PUNT APROVAT
9. Aprovació, si escau, de la modificació del reglament regulador de la utilització del servei municipal d’aparcament de camions i maquinària pesada. PUNT APROVAT
10. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Règim Intern del Centre de Dia per a la Gent Gran El Morell. PUNT APROVAT
11. Aprovació, si escau, del Reglament regulador de la participació dels grups polítics municipals en els mitjans de comunicació municipals. PUNT APROVAT
12. Aprovació, si escau, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a persones joves per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual. PUNT APROVAT
13. Aprovació, si escau, d’adhesió al conveni signat entre l’agència estatal d’administració tributària i la federació espanyola de municipis i províncies en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals. PUNT APROVAT
14. Moció de suport a la proposta presentada per les associacions de voluntaris de protecció civil a Catalunya, perquè els sigui concedida la Creu de Sant Jordi. MOCIÓ APROVADA
15. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 16/2021 a 18/2021.
16. Dació de comptes dels Decret d’Alcaldia 2021-0555 a 2021-720.
17. Precs i preguntes.
18. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.