Ple ordinari 25 de novembre de 2021

En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 25 de novembre de 2021 a les 20 hores.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. PUNT APROVAT
2. Dació de compte del decret d’aprovació de rectificació de la liquidació del Pressupost 2020.
3. Aprovació, si escau, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit no7/2021. PUNT APROVAT
PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA – Aprovació, si escau, de suplement de crèdit no8/2021. PUNT APROVAT
4. Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del tercer trimestre de l’exercici 2021.
5. Aprovació, si escau, de modificacions a l’ordenança fiscal 3.5 reguladora de la taxa d’obertura d’ establiments i 3.16 reguladora de la taxa per la utilització del Centre Cultural. PUNT APROVAT
6. Aprovació, si escau, de modificació de l’annex de l’acord comú de condicions empleats públics de l’Ajuntament. PUNT APROVAT
7. Aprovació, si escau, de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
8. Aprovació, si escau, del reglament regulador de la prestació de serveis en modalitat de teletreball. PUNT APROVAT
9. Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de material escolar. PUNT APROVAT
10. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 19/2021 a 22/2021.
11. Dació de comptes dels Decret d’Alcaldia 2021-0721 a 2021-833.
12. Precs i preguntes.
13. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.
14. Precs i preguntes.
15. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.

Ple ordinari 30 de setembre de 2021

En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 30 de setembre de 2021 a les 20 hores.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. PUNT APROVAT
2. Aprovació, si escau, del Compte General 2020. PUNT APROVAT
3. Aprovació, si escau, de modificació de crèdit nº5/2021, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. PUNT APROVAT
4. Dació de comptes de l’informe sobre l’execució trimestral del pressupost (2T del 2021). 
5. Dació de comptes del Pla d’acció 2021 derivat de l’informe anual de control financer nº139_2021.
6. Dació de comptes de les línies fonamentals del pressupost 2022.
7. Dació de comptes del període mitjà de pagament a proveïdors (2T del 2021).
8. Aprovació, si escau, de la modificació puntual núm. 8 del Text refós de les normes subsidiàries de planejament urbanístic, relativa a l’ús d’aparcament. PUNT APROVAT
9. Aprovació, si escau, de la modificació del reglament regulador de la utilització del servei municipal d’aparcament de camions i maquinària pesada. PUNT APROVAT
10. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Règim Intern del Centre de Dia per a la Gent Gran El Morell. PUNT APROVAT
11. Aprovació, si escau, del Reglament regulador de la participació dels grups polítics municipals en els mitjans de comunicació municipals. PUNT APROVAT
12. Aprovació, si escau, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a persones joves per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual. PUNT APROVAT
13. Aprovació, si escau, d’adhesió al conveni signat entre l’agència estatal d’administració tributària i la federació espanyola de municipis i províncies en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals. PUNT APROVAT
14. Moció de suport a la proposta presentada per les associacions de voluntaris de protecció civil a Catalunya, perquè els sigui concedida la Creu de Sant Jordi. MOCIÓ APROVADA
15. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 16/2021 a 18/2021.
16. Dació de comptes dels Decret d’Alcaldia 2021-0555 a 2021-720.
17. Precs i preguntes.
18. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.

Ple ordinari 29 de juliol de 2021

En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 29 de juliol de 2021 a les 20 hores.

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. PUNT APROVAT
2. Aprovació, si escau, d’adjudicació de préstec a llarg termini per al finançament de diverses inversions previstes al pressupost d’aquest ajuntament per a l’exercici 2021. PUNT APROVAT
3. Aprovació, si escau, de l’ordenança municipal general reguladora de preus públics de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
4. Aprovació, si escau, de modificació de l’ordenança fiscal nº1.2 reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica. PUNT APROVAT
5. Aprovació, si escau, de modificació de l’ordenança fiscal nº3.3 reguladora de la taxa de recollida d’escombraires. PUNT APROVAT
6. Aprovació, si escau, de la delegació de facultats en matèria de gestió tributària a favor de la Diputació de Tarragona. PUNT APROVAT
7. Aprovació, si escau, de les bases que han de regir la concessió de subvencions destinades al foment de rehabilitació de façanes, al tancament provisional de parcel·les urbanes i a la pavimentació de voreres. PUNT APROVAT
8. Aprovació, si escau, modificació bases per a la concessió d’ajuts socials d’urgència d’acció educativa. PUNT APROVAT
9. Aprovació, si escau, de modificació bases per a la concessió de subvencions d’estudis universitaris, de cicle de grau mig i grau superior. PUNT APROVAT
10. Aprovació, si escau, de modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per a la reubicació del sistema verd i d’equipament del polígon industrial. PUNT APROVAT
11. Aprovació, si escau, del projecte de modificació puntual número 10 de les normes subsidiàries de planejament urbanístic en l’àmbit del PP10. PUNT APROVAT
12. Aprovació, si escau, d’incoació procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. PUNT APROVAT
13. Aprovació, si escau, de delegació de la competència d’expedients sancionadors per infraccions greus i molt greus relacionades amb la tinença de gossos potencialment perillosos en la Junta de Govern Local. PUNT APROVAT
14. Aprovació, si s’escau, de topònim menor. PUNT APROVAT
15. Aprovació, si escau, de les festes locals per l’any 2022. PUNT APROVAT
16. Aprovació, si escau, de les modificacions puntuals de l’acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
17. Aprovació, si escau, de la declaració de compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades d’empleat amb jornada a temps parcial. PUNT APROVAT
18. Proposta de moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears. MOCIÓ APROVADA
19. PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA – Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament regulador del Banc d’Aliments Municipal del Morell. PUNT APROVAT
20. PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA – Aprovació, si escau, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit nº 4/2021. PUNT APROVAT
21. PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA – Moció referent a la liquidació del model de finançament de l’exercici 2020. PUNT APROVAT
22. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 12/2021 a 15/2021.
23. Dació de comptes dels Decret d’Alcaldia 2021-0355 a 2021-554.
24. Precs i preguntes.
25. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.

Ple extraordinari 8 de juliol de 2021

En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple extraordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 8 de juliol de 2021 a les 20 hores.

ÚNIC.- Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de vaquetes de la festa major de Sant Abdó i Sant Senén de l’any 2021. PUNT APROVAT

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.

Ple ordinari 27 de maig de 2021

En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 27 de maig de 2021 a les 20 hores.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. PUNT APROVAT
2. Aprovació, si escau, de l’ordenança municipal reguladora dels guals i de les reserves especials d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. PUNT APROVAT
3. Aprovació, si escau, del reglament regulador de la utilització del servei municipal d’aparcament de camions i maquinària pesada. PUNT APROVAT
4. Aprovació, si escau, de modificació puntual núm. 8 del Text refós de les normes subsidiàries de planejament urbanístic relativa a l’ús d’aparcament. PUNT APROVAT
5. Aprovació, si escau, del Pla Local de Joventut 2021-2024. PUNT APROVAT
6. Aprovació, si escau, de les bases reguladores de subvencions per al finançament de la despesa corrent de caràcter familiar. PUNT APROVAT
7. Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de la Beca de recerca i investigació mediambiental Xavi Catà. PUNT APROVAT
8. Aprovació, si escau, de sol·licitud de subvenció finançament escoles de Música de titularitat municipal, curs 2018-2019 i 2019-2020. PUNT APROVAT
9. Aprovació, si escau, de sol·licitud de subvenció del programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (PROGRAMA MOVES II) 2020. PUNT APROVAT
10. Aprovació, si escau, d’adhesió al sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya. PUNT APROVAT
11. Aprovació, si escau, de la declaració de compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades d’empleat amb jornada a temps parcial. PUNT APROVAT
12. Aprovació, si escau, de la declaració de compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades d’empleat amb jornada a temps parcial. PUNT APROVAT
13. Aprovació, si escau, de la delimitació del terme municipal del Morell amb el terme municipal de Perafort. PUNT APROVAT
14. Moció per l’adhesió al pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible 2021-2030. MOCIÓ APROVADA
15. Dació de comptes del Decret 2021-0347, d’aprovació del Pla de Tresoreria 2021.
16. Dació de comptes de l’Informe de Tresoreria 20_2021 del període mig de pagament a proveïdors 2021 (primer trimestre).
17. Dació de comptes de l’Informe d’Intervenció 129_2021 (Control Permanent) d’auditoria de sistemes de facturació 2020.
18. Dació de comptes de l’Informe d’Intervenció 136_2021 (Control Permanent) vers l’execució trimestral (primer trimestre) del Pressupost 2021.
19. Dació de comptes de l’Informe d’Intervenció 139_2021 (Control Permanent) de Control Financer 2021.
20. Dació de comptes de l’Informe d’Intervenció 154_2021 (Control Permanent) vers l’aprovació de la Massa Salarial del Personal Laboral del 2021.
21. PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA. Aprovació, si escau, de modificació de Crèdit nº3/2021 de Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit. PUNT APROVAT
22. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 6/2021 a 11/2021, i de l’acta 16/2020.
23. Dació de comptes dels Decret d’Alcaldia 2021-0189 a 2021-354.
24. Precs i preguntes.
25. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.

Ple ordinari 25 de març de 2021

En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 25 de març de 2021 a les 20 hores.

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. PUNT APROVAT
2. Aprovació, si escau, del Pla Normatiu de l’Ajuntament del Morell per a l’any 2021. PUNT APROVAT
3. Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de la liquidació del pressupost 2020. PUNT APROVAT
4. Aprovació, si escau, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit. PUNT APROVAT
5. Aprovació, si escau, de l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
6. Aprovació , si escau, de la proposta de concessió de distincions de mèrit als serveis distingits al Consell comarcal del Tarragonès. PUNT APROVAT
7. Aprovació, si escau, d’assignació de topònim menor a una plaça. PUNT APROVAT
8. Aprovació, si escau, de ratificació de l’increment retributiu del 0,9% a partir de l’1 de gener de 2021. PUNT APROVAT
9. Moció per a la commemoració del dia internacional de les dones. MOCIÓ APROVADA
10. Moció de suport a l’amnistia. MOCIÓ APROVADA
11. Moció per la creació d’un buc d’assaig. MOCIÓ REBUTJADA
12. Moció per al reconeixement del dret de reunió i manifestació dels treballadors de l’Ajuntament del Morell. MOCIÓ REBUTJADA
13. Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del quart trimestre de l’exercici 2020. 
14. Dació de comptes del decret d’alcaldia 2021-0187, d’aprovació de la liquidació del pressupost 2020.
15. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 1/2021 a 5/2021.
16. Dació de comptes dels Decret d’Alcaldia 2021-0027 a 2021-0188.
17. Precs i preguntes.
18. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.