• El consistori ha aprovat un reglament per millorar la mobilitat i regular les zones d’estacionament i accessos de vehicles.
  • Les tarifes són de 45 euros o de 60,54 euros anuals en funció de les característiques.

CONSULTA EL DÍPTIC

DESCARREGA LA INSTÀNCIA

Fins ara, el nostre poble no disposava de cap normativa que aportés seguretat jurídica i permetés millorar la mobilitat al nucli urbà. És per aquest motiu que l’Ajuntament ha aprovat el reglament de guals, amb l’objectiu de millorar la mobilitat i regular les zones d’estacionament i accessos de vehicles.

Així, la ciutadania morellenca ja pot sol·licitar la seva llicència de gual a través d’una instància i aportant una sèrie de documentació annexa. De forma general, totes les persones que tramitin una llicència de gual hauran de presentar, a més de la sol·licitud, una còpia del document acreditatiu de la propietat i un plànol de situació. Addicionalment, per a la llicència de guals per a activitats caldrà aportar una còpia de la llicència municipal de l’activitat, mentre que si es tracta d’una llicència de garatges aparcament, donat el cas es necessitarà el certificat de l’acord de la junta de propietaris resolent sol·licitar la llicència.

Pel que fa a les tarifes, serà de 45 euros anuals en cases unifamiliars o aparcaments amb capacitat igual o inferior a cinc vehicles, i de 60,45 euros anuals en comunitats de veïns, blocs de pisos o aparcaments amb capacitat igual o superior a sis vehicles.

L’espai d’ús que es concedirà sobre la vorera o via de vianants tindrà una amplària igual a la de la porta d’accés al recinte més 0,60 metres per cada costat. A més, en aquells casos en què l’interès públic ho aconselli, es podrà augmentar aquesta amplària lateralment o a la vorera oposada, a criteri dels serveis tècnics municipals.

Cal destacar també que les plaques no normatives i les fustes o altres elements per salvar l’espai entre la calçada i la vorera no regularitzats queden totalment prohibits.

Tota la normativa es pot consultar en aquest enllaç.