Habitualment, els darrers mesos de l’any es destinen a l’estudi, planificació i elaboració dels comptes municipals en totes les administracions públiques. Uns pressupostos que, en el cas de l’Ajuntament del Morell, es van aprovar el passat 30 de desembre de 2020 i que representen 9,1 milions per l’exercici del 2021.

Lluny d’aquestes magnituds, i en el context històric de la postguerra, el pressupost ordinari del municipi del Morell pujava a la quantitat de 136.200 pessetes, ara fa més de set dècades. Concretament l’any 1949, sobre el qual tracta el Document del Mes d’aquest gener. En aquell exercici, el pressupost es distribuïa en 18 capítols en el terreny de les despeses. Dins del primer capítol, que incloïa les Obligacions Generals (pensions, crèdits contingents, subscripcions, compromisos, càrregues de l’Estat…) es destinaven 15.933 pessetes. Pel que fa al de Representació Municipal, la despesa era de 1.000 pessetes; de 5.880 pessetes en el de Vigilància i Seguretat, i de 12.630 pessetes en el capítol de Policia Urbana i Rural. A Personal i Material d’oficina es destinaven 39.210 pessetes, mentre que a Beneficència es dedicaven 11. 532,31 pessetes, i a Assistència Social, 8.560 pessetes. El capítol al qual es destinaven més fons municipals era el d’Obres Públiques, amb un total de 16.536,58 pessetes. Una curiositat és que es destinaven 250 pessetes al concepte anomenat Imprevistos. Gràcies a aquest expedient també s’obté informació sobre la plantilla del consistori d’aquell moment, conformada per dos grups diferenciats: els tècnics i administratius (secretari, agutzil, sereno, guarda rural i campaner) i els serveis especials i subalterns (farmacèutic, practicant, llevadora, veterinari).

En el camp dels ingressos, el capítol pel qual s’esperaven una major quantitat de fons era el d’Imposició Municipal en terrenys com l’arbitri del consum de carn i peixos i les begudes espirituoses, així com l’anomenada quota compensatòria de l’article 9è. En concret, aquests ingressos s’estimaven de l’ordre de 76.551, 74 pessetes. També era prou important el càrrec en impostos cedits per l’Estat, com ara el consum de vins, sidra, altres consums de luxe o en quotes de rústica, industrial o per l’electricitat. En aquest cas, el capítol d’ingressos ascendia a les 27.900 pessetes. Tampoc era menor la xifra que s’esperava produir el servei d’aigües potables a la població: un total de 12.000 pessetes.