En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple extraordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 28 de juny de 2022 a les 19 hores.

1. Aprovació, si escau, de la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla Parcial PP10 “La Granja II”. PUNT APROVAT
2. Aprovació, si escau, de l’expedient nº 1304/2022 de suplement de crèdit nº 4/2022. PUNT APROVAT

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.