En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple extraordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 8 de juliol de 2021 a les 20 hores.

ÚNIC.- Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de vaquetes de la festa major de Sant Abdó i Sant Senén de l’any 2021. PUNT APROVAT

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.