En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple extraordinari i urgent de l’Ajuntament del Morell celebrat el 20 d’octubre a les 18 hores.

1. Aprovar, si escau, la urgència. PUNT APROVAT
2. Aprovar, si escau, la verificació del Text refós de la modificació puntual núm. 9 de les normes subsidiàries de planejament urbanístic per a la reubicació del sistema verd i d’equipament del polígon industrial del Morell. PUNT APROVAT
3. Aprovar, si escau, l’expedient nº 2273/2022, de crèdit extraordinari nº 6/2022. PUNT APROVAT

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç o recupereu-lo al nostre canal de YouTube.