En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat l’1 de febrer de 2022 a les 18 hores.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. PUNT APROVAT
2. Aprovació, si escau, del Compte General 2020. PUNT APROVAT
3. Aprovació, si s’escau, del Pla Normatiu de l’Ajuntament del Morell per a l’any 2022. PUNT APROVAT
4. Aprovació, si escau, del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament del Morell període 2021 – 2023. PUNT APROVAT
5. Aprovació, si escau, del reglament regulador de la participació ciutadana. PUNT APROVAT
6. Aprovació, si escau, del reglament d’organització i funcionament de la llar d’infants municipal del Morell. PUNT APROVAT
7. Aprovació, si escau, de la modificació de l’ordenança municipal reguladora dels guals i de les reserves especials d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. PUNT APROVAT
8. Aprovació, si s’escau, de la modificació puntual 10 de les NNSS. PUNT APROVAT
9. Aprovació, si escau, de modificació puntual de l’acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
10. Aprovació, si escau, de la ratificació de la proposta de nomenament de la Secretària del Jutjat de Pau del Morell. PUNT APROVAT
11. Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de somescola.cat. MOCIÓ APROVADA
12. Moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana. MOCIÓ APROVADA
13. Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils de 17 d’agost de 2017. MOCIÓ APROVADA
14. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 23/2021 a 30/2021.
15. Dació de comptes dels decrets d’Alcaldia 2021-0834 a 2022-0049.
16. Precs i preguntes.
17. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.