En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 25 de març de 2021 a les 20 hores.

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. PUNT APROVAT
2. Aprovació, si escau, del Pla Normatiu de l’Ajuntament del Morell per a l’any 2021. PUNT APROVAT
3. Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de la liquidació del pressupost 2020. PUNT APROVAT
4. Aprovació, si escau, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit. PUNT APROVAT
5. Aprovació, si escau, de l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
6. Aprovació , si escau, de la proposta de concessió de distincions de mèrit als serveis distingits al Consell comarcal del Tarragonès. PUNT APROVAT
7. Aprovació, si escau, d’assignació de topònim menor a una plaça. PUNT APROVAT
8. Aprovació, si escau, de ratificació de l’increment retributiu del 0,9% a partir de l’1 de gener de 2021. PUNT APROVAT
9. Moció per a la commemoració del dia internacional de les dones. MOCIÓ APROVADA
10. Moció de suport a l’amnistia. MOCIÓ APROVADA
11. Moció per la creació d’un buc d’assaig. MOCIÓ REBUTJADA
12. Moció per al reconeixement del dret de reunió i manifestació dels treballadors de l’Ajuntament del Morell. MOCIÓ REBUTJADA
13. Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del quart trimestre de l’exercici 2020. 
14. Dació de comptes del decret d’alcaldia 2021-0187, d’aprovació de la liquidació del pressupost 2020.
15. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 1/2021 a 5/2021.
16. Dació de comptes dels Decret d’Alcaldia 2021-0027 a 2021-0188.
17. Precs i preguntes.
18. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.