En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 25 de novembre de 2021 a les 20 hores.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. PUNT APROVAT
2. Dació de compte del decret d’aprovació de rectificació de la liquidació del Pressupost 2020.
3. Aprovació, si escau, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit no7/2021. PUNT APROVAT
PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA – Aprovació, si escau, de suplement de crèdit no8/2021. PUNT APROVAT
4. Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del tercer trimestre de l’exercici 2021.
5. Aprovació, si escau, de modificacions a l’ordenança fiscal 3.5 reguladora de la taxa d’obertura d’ establiments i 3.16 reguladora de la taxa per la utilització del Centre Cultural. PUNT APROVAT
6. Aprovació, si escau, de modificació de l’annex de l’acord comú de condicions empleats públics de l’Ajuntament. PUNT APROVAT
7. Aprovació, si escau, de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
8. Aprovació, si escau, del reglament regulador de la prestació de serveis en modalitat de teletreball. PUNT APROVAT
9. Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de material escolar. PUNT APROVAT
10. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 19/2021 a 22/2021.
11. Dació de comptes dels Decret d’Alcaldia 2021-0721 a 2021-833.
12. Precs i preguntes.
13. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.
14. Precs i preguntes.
15. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.