En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 26 de maig de 2022 a les 20 hores.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. PUNT APROVAT
2. Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre de l’exercici 2022.
3. Aprovació, si escau, de modificació de crèdit nº 2/2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. PUNT APROVAT
4. Aprovació, si escau, de l’acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament. PUNT APROVAT
5. Aprovació, si escau, de modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, any 2022. PUNT APROVAT
6. Aprovació, si escau, per l’any 2022, amb efectes 1 de gener, d’un increment lineal de les retribucions del personal al servei d’aquest Ajuntament del 2% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021. PUNT APROVAT
7. Aprovació, si escau, de l’adequació retributiva singular dels llocs de treball del grup de classificació professional AP, d’acord amb la relació de llocs de treball de l’Ajuntament. PUNT APROVAT
8. Aprovació, si escau, de les bases reguladores de la 3a Beca de recerca i investigació local del Morell. PUNT APROVAT
9. Aprovació, si escau, del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM). PUNT APROVAT
10. Aprovació, si escau, de les festes locals per l’any 2023. PUNT APROVAT
11. Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de vaquetes de la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén de l’any 2022. PUNT APROVAT
12. Aprovació, si escau, d’adhesió a l’acord GOV/60/2022, de 5 d’abril, per aplicar les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres, en els termes i de conformitat amb el que preveu el Reial decret llei 3/2022, d’1 de març. PUNT APROVAT
13. Aprovació, si escau, de la moció per a la millora del servei de telefonia mòbil al Morell i al Tarragonès. MOCIÓ APROVADA
14. Aprovació, si escau, de la moció de suport als jutges de pau. MOCIÓ APROVADA
15. Aprovació, si escau, de la moció per a què s’actuï amb urgència per pal·liar els greus efectes a les zones afectades per les gelades de l’abril del 2022. MOCIÓ APROVADA
16. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 7/2022 a 11/2022.
17. Dació de comptes dels decrets d’Alcaldia 2022-0304 a 2022-0534.
18. Precs i preguntes.
19. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.