En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 27 de maig de 2021 a les 20 hores.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. PUNT APROVAT
2. Aprovació, si escau, de l’ordenança municipal reguladora dels guals i de les reserves especials d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. PUNT APROVAT
3. Aprovació, si escau, del reglament regulador de la utilització del servei municipal d’aparcament de camions i maquinària pesada. PUNT APROVAT
4. Aprovació, si escau, de modificació puntual núm. 8 del Text refós de les normes subsidiàries de planejament urbanístic relativa a l’ús d’aparcament. PUNT APROVAT
5. Aprovació, si escau, del Pla Local de Joventut 2021-2024. PUNT APROVAT
6. Aprovació, si escau, de les bases reguladores de subvencions per al finançament de la despesa corrent de caràcter familiar. PUNT APROVAT
7. Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de la Beca de recerca i investigació mediambiental Xavi Catà. PUNT APROVAT
8. Aprovació, si escau, de sol·licitud de subvenció finançament escoles de Música de titularitat municipal, curs 2018-2019 i 2019-2020. PUNT APROVAT
9. Aprovació, si escau, de sol·licitud de subvenció del programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (PROGRAMA MOVES II) 2020. PUNT APROVAT
10. Aprovació, si escau, d’adhesió al sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya. PUNT APROVAT
11. Aprovació, si escau, de la declaració de compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades d’empleat amb jornada a temps parcial. PUNT APROVAT
12. Aprovació, si escau, de la declaració de compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades d’empleat amb jornada a temps parcial. PUNT APROVAT
13. Aprovació, si escau, de la delimitació del terme municipal del Morell amb el terme municipal de Perafort. PUNT APROVAT
14. Moció per l’adhesió al pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible 2021-2030. MOCIÓ APROVADA
15. Dació de comptes del Decret 2021-0347, d’aprovació del Pla de Tresoreria 2021.
16. Dació de comptes de l’Informe de Tresoreria 20_2021 del període mig de pagament a proveïdors 2021 (primer trimestre).
17. Dació de comptes de l’Informe d’Intervenció 129_2021 (Control Permanent) d’auditoria de sistemes de facturació 2020.
18. Dació de comptes de l’Informe d’Intervenció 136_2021 (Control Permanent) vers l’execució trimestral (primer trimestre) del Pressupost 2021.
19. Dació de comptes de l’Informe d’Intervenció 139_2021 (Control Permanent) de Control Financer 2021.
20. Dació de comptes de l’Informe d’Intervenció 154_2021 (Control Permanent) vers l’aprovació de la Massa Salarial del Personal Laboral del 2021.
21. PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA. Aprovació, si escau, de modificació de Crèdit nº3/2021 de Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit. PUNT APROVAT
22. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 6/2021 a 11/2021, i de l’acta 16/2020.
23. Dació de comptes dels Decret d’Alcaldia 2021-0189 a 2021-354.
24. Precs i preguntes.
25. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.