En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 28 de gener de 2021 a les 20 hores.

1. PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA. Sorteig membres meses electorals eleccions al Parlament de Catalunya 2021.
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. El Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents retirar les actes 7/2020, de 26 de novembre de 2020, i 8/2020, de 30 de desembre de 2020, que s’han de revisar i que es votaran en el següent ple ordinari, i aprovar l’acta 1/2021, de 20 de gener de 2021, per unanimitat dels assistents.
3. Aprovació, si escau, de l’ordenança municipal de protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana del Morell. PUNT APROVAT
4. Aprovació, si escau, d’aprovació definitiva del Reglament regulador del servei de guàrdia municipal de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
5. Aprovació, si escau, de modificació de l’ordenança fiscal 1.3 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). PUNT APROVAT
6. Aprovació, si escau, d’introducció d’una disposició transitòria en la taxa per 3.10. taxa per ocupació de la via pública amb quioscos i 3.12. taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires. PUNT APROVAT
7. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament del Secretari del Jutjat de Pau del Morell. PUNT APROVAT
8. Moció per habilitar la Oficina d’Atenció Ciutadana com a entitat de registre de l’idCAT. MOCIÓ APROVADA
9. Moció per la modificació del redactat del ROM pel que fa al nombre màxim de precs i preguntes en les sessions plenàries. MOCIÓ APROVADA
10. Moció sobre els morellencs deportats als camps de concentració nazis. MOCIÓ APROVADA
11. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 17/2020 a 23/2020.
12. Dació de comptes dels Decret d’Alcaldia 2020-0721 a 2021-0026
13. Precs i preguntes.
14.Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.