En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 28 de juliol de 2022 a les 20 hores.

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors. PUNT APROVAT
2. Aprovació, si escau, de la delegació de facultats en matèria de gestió tributària a favor de la Diputació de Tarragona. PUNT APROVAT
3. Dació de comptes de l’informe d’Intervenció 187_2022, anual de control financer posterior, de les al·legacions presentades a aquest informe i de l’informe d’Intervenció 257_2022 respecte a les al·legacions presentades.
4. Dació de comptes de l’informe d’Intervenció 289_2022 sobre l’execució trimestral del pressupost 1T 2022.
5. Aprovació, si escau, del Pla d’Igualtat. PUNT APROVAT
6. Aprovació, si escau, de les modificacions puntuals de l’acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
7. Aprovació, si escau, dels complements personals transitoris dels empleats públics que ocupen la plaça del grup professional agrupacions professionals de la Corporació. PUNT APROVAT
8. Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de l’Espai de Lleure i del Casal d’Estiu del Morell. PUNT APROVAT
9. Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de la Beca de recerca i investigació mediambiental Xavi Catà. PUNT APROVAT
10. Aprovació, si escau, del topònim menor “Avinguda Marie Curie” per identificar el vial situat al polígon 1 del Pla Parcial 10. PUNT APROVAT
11. Moció de Ciutadans per instar al govern municipal a que posi en marxa un pla estratègic d’atenció a les persones grans en situació de solitud no desitjada, i posar en funcionament un servei de teleassistència domiciliària de forma gratuïta. MOCIÓ APROVADA
12. Moció de JUNTS PEL MORELL – ARA EL MORELL per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació. + 13. Moció de #COMPARTIM per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació. MOCIÓ APROVADA
14. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 12/2022 a 15/2022.
15. Dació de comptes dels decrets d’Alcaldia 2022-0535 a 2022-0759.
16. Precs i preguntes.
17. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.