En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 29 de juliol de 2021 a les 20 hores.

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. PUNT APROVAT
2. Aprovació, si escau, d’adjudicació de préstec a llarg termini per al finançament de diverses inversions previstes al pressupost d’aquest ajuntament per a l’exercici 2021. PUNT APROVAT
3. Aprovació, si escau, de l’ordenança municipal general reguladora de preus públics de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
4. Aprovació, si escau, de modificació de l’ordenança fiscal nº1.2 reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica. PUNT APROVAT
5. Aprovació, si escau, de modificació de l’ordenança fiscal nº3.3 reguladora de la taxa de recollida d’escombraires. PUNT APROVAT
6. Aprovació, si escau, de la delegació de facultats en matèria de gestió tributària a favor de la Diputació de Tarragona. PUNT APROVAT
7. Aprovació, si escau, de les bases que han de regir la concessió de subvencions destinades al foment de rehabilitació de façanes, al tancament provisional de parcel·les urbanes i a la pavimentació de voreres. PUNT APROVAT
8. Aprovació, si escau, modificació bases per a la concessió d’ajuts socials d’urgència d’acció educativa. PUNT APROVAT
9. Aprovació, si escau, de modificació bases per a la concessió de subvencions d’estudis universitaris, de cicle de grau mig i grau superior. PUNT APROVAT
10. Aprovació, si escau, de modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per a la reubicació del sistema verd i d’equipament del polígon industrial. PUNT APROVAT
11. Aprovació, si escau, del projecte de modificació puntual número 10 de les normes subsidiàries de planejament urbanístic en l’àmbit del PP10. PUNT APROVAT
12. Aprovació, si escau, d’incoació procediment sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. PUNT APROVAT
13. Aprovació, si escau, de delegació de la competència d’expedients sancionadors per infraccions greus i molt greus relacionades amb la tinença de gossos potencialment perillosos en la Junta de Govern Local. PUNT APROVAT
14. Aprovació, si s’escau, de topònim menor. PUNT APROVAT
15. Aprovació, si escau, de les festes locals per l’any 2022. PUNT APROVAT
16. Aprovació, si escau, de les modificacions puntuals de l’acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
17. Aprovació, si escau, de la declaració de compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades d’empleat amb jornada a temps parcial. PUNT APROVAT
18. Proposta de moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears. MOCIÓ APROVADA
19. PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA – Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament regulador del Banc d’Aliments Municipal del Morell. PUNT APROVAT
20. PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA – Aprovació, si escau, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit nº 4/2021. PUNT APROVAT
21. PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA – Moció referent a la liquidació del model de finançament de l’exercici 2020. PUNT APROVAT
22. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 12/2021 a 15/2021.
23. Dació de comptes dels Decret d’Alcaldia 2021-0355 a 2021-554.
24. Precs i preguntes.
25. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.