En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 29 de setembre de 2022 a les 20 hores.

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors. PUNT APROVAT
2. Aprovació, si escau, del Compte General 2021 de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
3. Dació de comptes de l’informe d’execució trimestral 2 T de l’exercici 2022.
4. Dació de comptes del període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) del segon trimestre de l’exercici 2022.
5. Dació de comptes de les línies fonamentals del pressupost 2023.
6. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit nº5/2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. PUNT APROVAT
7. Aprovació, si escau, de les bases que han de regir la concessió de subvencions destinades a la millora de l’accessibilitat en l’interior dels habitatges. PUNT APROVAT
8. Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de la ruta gastronòmica Àpat-Tapa. PUNT APROVAT
9. Aprovació, si escau, de la modificació del reglament regulador del registre municipal d’entitats del Morell. PUNT APROVAT
10. Aprovació, si escau, d’aprovació de l’ordenança municipal de venda no sedentària. PUNT APROVAT
11. Aprovació, si escau, de la modificació de la forma de gestió del servei públic de neteja d’edificis municipals. PUNT APROVAT
12. Moció perquè s’actuï urgentment davant l’emergència climàtica per fer front a l’escassetat de pluges, i es tiri endavant el projecte de reutilització de les aigües de les depuradores urbanes per a usos agraris al camp de Tarragona. PUNT APROVAT
13. Moció en defensa de la crema de restes vegetals als camps de conreu. PUNT APROVAT
14. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 16/2022 a 19/2022.
15. Dació de comptes dels decrets d’Alcaldia 2022-0760 a 2022-0995.
16. Precs i preguntes.
17. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç o recupereu-lo al nostre canal de YouTube.