En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 30 de setembre de 2021 a les 20 hores.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. PUNT APROVAT
2. Aprovació, si escau, del Compte General 2020. PUNT APROVAT
3. Aprovació, si escau, de modificació de crèdit nº5/2021, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. PUNT APROVAT
4. Dació de comptes de l’informe sobre l’execució trimestral del pressupost (2T del 2021). 
5. Dació de comptes del Pla d’acció 2021 derivat de l’informe anual de control financer nº139_2021.
6. Dació de comptes de les línies fonamentals del pressupost 2022.
7. Dació de comptes del període mitjà de pagament a proveïdors (2T del 2021).
8. Aprovació, si escau, de la modificació puntual núm. 8 del Text refós de les normes subsidiàries de planejament urbanístic, relativa a l’ús d’aparcament. PUNT APROVAT
9. Aprovació, si escau, de la modificació del reglament regulador de la utilització del servei municipal d’aparcament de camions i maquinària pesada. PUNT APROVAT
10. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Règim Intern del Centre de Dia per a la Gent Gran El Morell. PUNT APROVAT
11. Aprovació, si escau, del Reglament regulador de la participació dels grups polítics municipals en els mitjans de comunicació municipals. PUNT APROVAT
12. Aprovació, si escau, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a persones joves per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual. PUNT APROVAT
13. Aprovació, si escau, d’adhesió al conveni signat entre l’agència estatal d’administració tributària i la federació espanyola de municipis i províncies en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals. PUNT APROVAT
14. Moció de suport a la proposta presentada per les associacions de voluntaris de protecció civil a Catalunya, perquè els sigui concedida la Creu de Sant Jordi. MOCIÓ APROVADA
15. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 16/2021 a 18/2021.
16. Dació de comptes dels Decret d’Alcaldia 2021-0555 a 2021-720.
17. Precs i preguntes.
18. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.