En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 31 de març de 2022 a les 19.30 hores.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. PUNT APROVAT
2. Aprovació, si escau, de modificació de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. PUNT APROVAT
3. Aprovació, si escau, del pressupost municipal per a l’exercici 2022. PUNT APROVAT
4. Aprovació, si escau, de la plantilla personal exercici 2022. PUNT APROVAT
5. Aprovació, si escau, de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2022. PUNT APROVAT
6. Aprovació, si escau, de resolució d’al·legacions a l’aprovació inicial de la relació de llocs de treball. PUNT APROVAT
7. Aprovació, si escau, de resolució d’al·legacions a l’aprovació inicial de la relació de llocs de treball. PUNT APROVAT
8. Dació de comptes de l’informe d’Intervenció 76/2022 sobre l’execució trimestral del Pressupost 3T 2021. PUNT APROVAT
9. Dació de comptes de l’informe d’Intervenció 77/2022 sobre l’execució trimestral del Pressupost 4T 2021. PUNT APROVAT
10. Dació de comptes de l’informe d’Intervenció 485/2021, de control financer posterior de subvencions exercici 2020. PUNT APROVAT
11. Dació de comptes de l’informe d’Intervenció 135/2022, de control financer subvencions 2016 a 2020 Club Deportivo el Morell. PUNT APROVAT
12. Dació de comptes de l’informe de Tresoreria 6/2022 sobre Període Mig de Pagament 4T 2021. PUNT APROVAT
13. Dació de comptes de l’informe d’Intervenció 81/2021, de resolucions d’Alcaldia contràries a les objeccions, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. PUNT APROVAT
14. Dació de comptes de l’informe d’Intervenció 142/2022, d’auditoria de sistemes de facturació de l’any 2021. PUNT APROVAT
15. Dació de comptes del decret d’Alcaldia 2022-0322, d’aprovació de la liquidació del Pressupost 2021. PUNT APROVAT
16. Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdits 2021. PUNT APROVAT
17. Dació de comptes del decret d’Alcaldia 2022-0323, d’aprovació de la modificació de crèdit número 1/2022 per incorporació de romanents. PUNT APROVAT
18. Aprovació, si escau, de la delimitació del terme municipal del Morell amb el terme municipal de Vilallonga del Camp. PUNT APROVAT
19. Aprovació, si escau, de verificació del text refós de la modificació puntual núm. 8 de les normes subsidiàries de planejament urbanístic, relativa a l’ús d’aparcament. PUNT APROVAT
20. Aprovació, si escau, de les bases per a la concessió de subvencions a les famílies per naixement o adopció. PUNT APROVAT
21. Aprovació, si escau, del Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
22. Aprovació, si escau, de la constitució de la Comissió de seguiment del Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
23. Aprovació, si escau, de la declaració institucional de la lluita contra el frau. PUNT APROVAT
24. Aprovació, si escau, del Pla d’Integritat i Antifrau de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
25. Aprovació, si escau, del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
26. Aprovació, si escau, de la creació de la bústia ètica. PUNT APROVAT
27. Aprovació, si escau, de la creació del Comitè d’Ètica de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT
28. Moció de suport en defensa del sector agrari i del món rural. MOCIÓ APROVADA
29. Moció per la implantació de coeficients reductors en l’edat de jubilació dels treballadors/es de la indústria química i de refinatge. MOCIÓ APROVADA
30. Moció sobre el Sàhara Occidental. MOCIÓ APROVADA
31. Moció per la creació d’un Casal Juvenil. MOCIÓ APROVADA
32. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 1/2022 a 6/2022.
33. Dació de comptes dels decrets d’Alcaldia 2022-0050 a 2022-0303.
34. Precs i preguntes.
35. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç.