Politica de privacitat

  1. Inici
  2. Politica de privacitat

En la Política de privacitat s’estableixen els mecanismes de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de l’usuari en el seu ús del lloc web.

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de AJUNTAMENT DEL MORELL amb NIF P4309600G i domicili social a Plaça de l’Era del Castell núm. 5, (43760) de El Morell (Tarragona), que és l’encarregat de la gestió i funcionament del lloc web elmorell.cat.

L’AJUNTAMENT DEL MORELL està especialment sensibilitzat en la protecció d eles dades de les persones usuàries dels serveis als quals s’accedeix a través d’aquest lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat, l’ AJUNTAMENT DEL MORELL informa a les persones usuàries de elmorell.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en el lloc web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

En la plena convicció de que és essencial garantir la protecció de les dades personals, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats dels titulars de les dades, l’AJUNTAMENT DEL MORELL posa a disposició de l’usuari d’aquest lloc web la present Política de Privacitat, amb el compromís de garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.

 

I. Canals d’informació i sol·licituds relacionades amb la Política de Privacitat i la Protecció de Dades

Amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix l’AJUNTAMENT DEL MORELL, pot dirigir-se a l’adreça electrònica ajmorell@morell.altanet.org

En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d’una sol·licitud a la Oficina d’Atenció al Ciutadà a la següent adreça : Plaça de l’Era del Castell núm. 5, (43760) de El Morell (Tarragona), o a través del correu electrònic ajmorell@morell.altanet.org indicant a l’assumpte la gestió que vol realitzar. En tot cas haurà d’acreditar la seva identitat de forma fefaent.

Pel cas en que rebés comunicacions electròniques per correu electrònic de tipus publicitari o promocional de serveis alienes a tràmits electrònics automàtics, l’usuari podrà en qualsevol moment oposar-se a la recepció d’aquests enviaments remetent un correu electrònic a ajmorell@morell.altanet.org, indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar un correu electrònic a ajmorell@morell.altanet.org

II. Titularitat del tractament de dades

L’AJUNTAMENT DEL MORELL, amb NIF P4309600G i domicili social a Plaça de l’Era del Castell núm. 5, (43760) de El Morell (Tarragona), és titular de diferents tractaments de dades. En concret, les dades recaptades a través del present lloc web s’incorporen al tractament [USUARIS LLOC WEB / BUTLLETÍ], als que li serà aplicada la present Política de Privacitat.

III. Recollida i tractament de les dades

En el present lloc web es recullen o capturen les següents dades, depenent de com les introdueixi l’usuari durant la seva navegació: noms i cognoms, adreces personals (de treball o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l’usuari, i únicament pels tràmits específics que així ho requereixin.

L’AJUNTAMENT DEL MORELL garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència d’una activitat o servei al lloc web que requereixi l’aportació de dades o el registre per part de l’usuari

Només es demanarà l’aportació i el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per a la sol·licitud d’algun servei facilitat a través del present lloc web. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei resulten necessàries per al desenvolupament, el control, la gestió i l’execució dels tràmits sol·licitats seran tractades en idèntic règim de confidencialitat i seguretat i seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant les persones responsables dels fitxers com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

L’AJUNTAMENT DEL MORELL garantirà que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

IV. Recollida i tractament de les dades

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades al citat tractament [USUARIS LLOC WEB / BUTLLETÍ], consisteix en:

    1. Oferir la informació sol·licitada pels interessats en els formularis i/o qüestionaris o pàgines de registre que puguin incorporar-se al present lloc web;
    2. Resoldre les qüestions formulades per l’usuari sol·licitant;
    3. Remetre informació a l’usuari sol·licitant sobre els nostres serveis del lloc web titularitat de l’ AJUNTAMENT DEL MORELL.

V. Encarregat del tractament de les dades

L’encarregat del tractament de les dades serà el propi AJUNTAMENT DEL MORELL. En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu l’article 28 RGPDUE, es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

VI. Consentiment

La tramitació de sol·licituds i l’ emplenament dels diversos formularis continguts al lloc web suposarà el consentiment de l’usuari, i l’acceptació i autorització expressa sense reserves a l’AJUNTAMENT DEL MORELL per portar a terme la recollida i incorporació de les dades als fitxers adients, i el tractament necessari pertinent; l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quan aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat, i, finalment, l’autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables. De la mateixa manera presta consentiment perquè AJUNTAMENT DEL MORELL, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.

Tanmateix, podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça ajmorell@morell.altanet.org, indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Atès que l’autorització de la persona usuària al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, aquesta podrà revocar l’autorització aquí concedida tant per al tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

VII. Mesures de seguretat

L’ AJUNTAMENT DEL MORELL, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

VIII. Drets de l’usuari (ARCOPL): d’accés, rectificació, cancel·lació , oposició, portabilitat i limitació.

L’usuari podrà exercir tots els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment i, en especial, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades, mitjançant una sol·licitud escrita i signada a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana o telemàticament enviant un correu electrònic a l’adreça ajmorell@morell.altanet.org, amb acreditació fefaent de la seva identitat.

L’exercici d’aquests drets s’haurà de fer conforme amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal. L’usuari del lloc web haurà de facilitar les dades demandades segons el principi de bona fe. Per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.

Aquests drets tenen caràcter personalíssim, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

IX. Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre o utilització de serveis al lloc web no seran facilitades o comunicades a terceres persones alienes a l’ AJUNTAMENT DEL MORELL, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

X. Normativa aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per part de l’usuari a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través del lloc web, està regulada per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i pels reglaments que la desenvolupen.

L’AJUNTAMENT DEL MORELL es reserva el dret de modificar la present Política de privacitat amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.